Pravni ugao                                                                                                                       

18. juna 2023. 

                                                                          
Napisao
advokat Luka Jovanović, programski direktor FBD

 

MARGETIĆ ANTE PORTAS!

 

Domagoj Margetić, hrvatski istraživački novinar, 8. juna 2023. objavio je da ga je srpska granična policija „uhapsila“ prilikom pokušaja ulaska u Srbiju. Istom prilikom tvrdio je da je motiv za ovakvo postupanje bila njegova namera da objavi istraživanje zasnovano na dokumentaciji nekadašnjeg visokog funkcionera Srpske napredne stranke i advokata Vladimira Cvijana.

Nedelju dana kasnije, Margetić je obavestio javnost da mu je policija zabranila ulazak u Srbiju. Ta zabrana mu je izrečena istog dana kada je trebalo da bude održana konferencija u Media centru posvećena njegovom istraživanju, a koja je usled ovih događanja odložena do daljnjeg.

Šta se to zapravo dogodilo sa Domagojem Margetićem? Odgovor na to pitanje, nažalost, ostavlja mnogo više neodgovorenih pitanja koja možda nisu bila u prvom planu, ali koja će i dalje biti tu čak i ako se budemo pretvarali da ih ne vidimo.

Krenimo redom…

Domagoj Margetić pokušao je 8. juna da uđe u Republiku Srbiju. Tom prilikom granična policija ga je zadržala na graničnom prelazu Batrovci.

Ovo nije predstavljalo hapšenje ili policijsko zadržavanje kako bi se laički možda moglo tvrditi. U pitanju je postupak provere lica prilikom prelaska državne granice koji je regulisan Zakonom o graničnoj kontroli.
Član 36 tog zakona policijskom službeniku koji vrši proveru daje, pored ostalih ovlašćenja, i mogućnost da ne dozvoli licu napuštanje područja graničnog prelaza do okončanja graničnih provera.

Iako trajanje samog postupka provere zakonom nije vremenski ograničeno, on ipak obavezuje lica koja vrše kontrolu da u primeni svojih ovlašenja postupaju humano i da poštuju dostojanstvo, ugled i čast svakog lica kao i njihove građanske slobode.

Pored toga, granična policija je dužna da u primeni datih ovlašćenja postupa na način na koji bi se sa najmanje štetnih posledica postigao cilj kontrole.

Sudeći po informacijama koje nam stoje na raspolaganju, granična policija je ove obaveze grubo prekršila budući da je postupak kontrole Margetića prilikom pokušaja prelaska državne granice naizgled trajao čitavih nedelju dana!

Gde je i kako Margetić boravio na graničnom prelazu dok je ova kontrola vršena (da li je sve to vreme uopšte bio na graničnom prelazu?) za sada nije poznato.
Nije poznato
ni kakvi su to standardi po kojima se kontrola jednog putnika u trajanju od nedelju dana može smatrati “efikasnom” u smislu člana 36 Zakona o graničnoj kontroli.

Nakon te granične kontrole, g. Margetiću je 15. juna uručena odluka kojom mu je zabranjen ulazak u zemlju zbog – kako se navodi - “zaštitnih mera udaljenja i mere bezbednosti proterivanja stranaca, odn. zabrane zabrane ulaska u Republiku Srbiju” koji predstavlja jedan od osnova predviđen Zakonom o strancima po kojem granična policija može da odbije ulazak stranog državljanina u Srbiju.

Ovom prilikom bitno je navesti nekoliko stvari o samom institutu zabrane ulaska strancima u zemlju: on predstavlja meru bezbednosti predviđenu našim krivičnim zakonom koja se može odrediti prema strancu kome je pravnosnažno izrečena kazna ili uslovna osuda za neko krivično delo.

Trajanje takve mere ne može biti kraće od jedne niti duže od 10 godina i ono mora biti utvrđeno osuđujućom presudom.

Imajući to na umu, nameće se kao pitanje kako je granična policija mogla po ovom osnovu da zabrani ulazak u Srbiju licu koje – prema trenutno dostupnim informacijama – nije osuđivano za bilo koje krivično delo zbog kojeg mu je izrečena zabrana ulaska u zemlju?

Posebno je neobična okolnost je vreme uručenja ove odluke. Naime, pošto je granična policija dužna prema zakonu da vodi evidenciju o licima kojima je zabranjen prelazak državne granice, kako je moguće da je navodno postojanje ove zabrane utvrđeno tek 15. juna a ne već 8. juna kada je Margetić – prema pisanju štampe - došao na granični prelaz?

Ukoliko g. Margetić nije osuđivan u Srbiji, ili ukoliko mu nekom osuđujućom presudom nije određena zabrana ulaska u Srbiju, odluka granične policije bi morala biti poništena kao nezakonita u postupku po pravnom leku – od strane granične policije koja ju je donela ili od strane Ministarstva unutrašnjih poslova koje je nadležno za odlučivanje po žalbi u ovom slučaju gde bi se odlučivalo rešenjem (koje bi po funkciji bio dužan da potpiše ministar unutrašnjih poslova).

U rešenju kojim bi ministarstvo odlučivalo po žalbi moralo bi biti sadržano obrazloženje njegove izreke u kojem bi morale u potpunosti biti rasvetljene sve okolnosti vezane za graničnu kontrolu g. Margetića.

Osnovni preduslov za to, međutim, bio bi da Margetić zapravo uloži žalbu na odluku, ali trenutno ne postoje ni naznake ni indicije da on tako nešto namerava da učini.

Ipak, i pre mogućeg postupka po žalbi na tu odluku sve gore navedeno daje povoda za sumnju da je  granična policija u postupanju u slučaju Margetić počinila brojne nepravilnosti, pri čemu bi neke od tih nepravilnosti mogle da predstavljaju čak i potencijalnu zloupotrebu službenog položaja, trgovinu uticajem ili možda čak i nešto mnogo gore.

Međutim, utvrđivanje tih nezakonitosti u konkretnom slučaju je sve samo ne izvesno.

Do tada će Margetić, što metaforički – što bukvalno, biti pred vratima Srbije.