Prenosimo bez izmena tekst i naslov koji je Press tim zvaničnog website-a Evropske unije objavio 18. marta 2023. 

Dijalog Beograda i Prištine:
Aneks za implementaciju Sporazuma o putu normalizacije odnosa između Kosova i Srbije


- Ovaj Aneks čini sastavni deo Sporazuma.

-  Kosovo i Srbija se u potpunosti obavezuju da će poštovati sve članove Sporazuma i ovog Aneksa i sprovesti sve svoje obaveze koje proizilaze iz Sporazuma i ovog Aneksa ekspeditivno i u dobroj veri.

- Strane primećuju da će Sporazum i Aneks za implementaciju postati sastavni delovi odgovarajućih procesa pridruživanja Kosova i Srbije EU. Strane primećuju da će Fasilitator EU odmah nakon usvajanja Sporazuma i ovog Aneksa započeti proces izmene merila za Poglavlje 35 za Srbiju kako bi se odrazile nove obaveze Srbije koje proizilaze iz Sporazuma i ovog Aneksa. Dnevni red Kosovske Specijalne grupe za normalizaciju će podjednako odražavati nove obaveze Kosova koje proizilaze iz Sporazuma i ovog Aneksa.

- Strane su saglasne da hitno prihvate Deklaraciju o nestalim licima, kako je dogovorena u okviru Dijaloga uz podršku EU.

- Da bi implementiralo član 7, Kosovo odmah pokreće pregovore u okviru Dijaloga uz posredovanje EU o uspostavljanju specifičnih aranžmana i garancija za obezbeđivanje odgovarajućeg nivoa samoupravljanja za srpsku zajednicu na Kosovu, u skladu sa relevantnim prethodnim sporazumima o dijalogu koje je odredio Facilitator EU .

- Strane su saglasne da u roku od 30 dana uspostave Zajednički komitet za praćenje, kojim predsedava EU. Sprovođenje svih odredbi će biti obezbeđeno i nadgledano od strane Zajedničkog odbora za praćenje.


- Da bi primenila član 9, EU će organizovati donatorsku konferenciju u roku od 150 dana kako bi se uspostavio investicioni i finansijski paket pomoći za Kosovo i Srbiju. Isplata neće biti izvršena pre nego što EU utvrdi da su sve odredbe Sporazuma u ​​potpunosti sprovedene.


- Kosovo i Srbija se slažu da će se svi članovi sprovoditi nezavisno jedan od drugog.


- Redosled stavova ovog Aneksa ne dovodi u pitanje redosled njihovog sprovođenja.


- Kosovo i Srbija se slažu da neće blokirati primenu nijednog člana.


- Sve rasprave u vezi sa implementacijom Sporazuma odvijaće se u okviru Dijaloga koji vodi EU.

Kosovo i Srbija priznaju da svako nepoštovanje svojih obaveza iz Sporazuma, ovog Aneksa ili prethodnih sporazuma o dijalogu može imati direktne negativne posledice po njihove procese pristupanja EU i finansijsku pomoć koju dobijaju od EU.