BLOG  Pravni ugao

18.09.2021. 


Piše advokat LUKA JOVANOVIĆ
direktor programa i komunikacija FBD

 

U ČIJE IME ?

Malo je reći da su najnoviji pravni stavovi Građanskog odeljenja Vrhovnog kasacionog suda izazvali veliku pažnju stručne i šire javnosti.

Pojedini posmatrači bi rekli da je ovo treći čin drame koja je počela u junu ove godine.

Prvi čin je predstavljao pokušaj nametanja protivustavnih izmena Zakona o parničnom postupku.

U drugom činu se isti cilj pokušao ostvariti „autentičnim“ tumačenjem zakona koji je na snazi duže od 40 godina.

U trećem, sada se to isto, ponovo, pokušava izdejstvovati „ujednačavanjem“ sudske prakse koja je bila ujednačena od kada je VKS zauzeo pravni stav o nedozvoljenosti ugovaranja troškova kredita ne tako davne 2018. godine.

Šta, kao javnost, znamo o tim pravnim stavovima VKS? Kako o ovim pojedinačnim tako i uopšte? Ko ih donosi? U kakvom postupku?

Rad odeljenja pri VKS uređen je Poslovnikom o uređenju i radu Vrhovnog kasacionog suda koji uređuje sastav, nadležnosti i način rada njegovih odeljenja uključujući tu i građansko odeljenje.

Isti pravilnik predviđa da se pravna shvatanja o spornim pravnim pitanjima utvrđuju na sednicama odeljenja na kojima je glasanje javno i da je za njihovo donošenje potrebno da glasa većina od ukupnog broja sudija odeljenja.

Inicijativa za zauzimanje pravnog shvatanja može poteći od predsednika odeljenja, sudskog veća i samih sudija. Predlagač pri pokretanju inicijative dužan je da pismeno obrazloži potrebu za zauzimanje pravnog shvatanja ili potrebu za izmenom postojećeg.

Tako makar piše u pravilniku.

Šta možemo saznati iz teksta pravnih shvatanja koja su objavljena na sajtu Vrhovnog kasacionog suda? Ne puno toga...

Ne znamo ko je bio prisutan na sednici na kojoj su ti stavovi usvojeni.

Ne znamo kako su prisutne sudije glasale.

Ne znamo ko je i zašto predložio izmenu postojećih pravnih stavova.

Ne znamo na osnovu kojih materijala su sudije odlučivale o ovim pitanjima, iako su oni morali biti dostavljeni uz poziv na sednicu.

Ovde bi valjalo naglasiti da Pravilnikom o uređenju i radu Vrhovnog kasacionog suda nije utvrđena obaveza vođenja zapisnika tokom ovih sednica. Ko bi rekao?

Postoje, ipak, stvari koje znamo.

Znamo koje sudije su prema Godišnjem rasporedu poslova sudija u Vrhovnom kasacionom sudu za 2021. godinu raspoređeni u Građansko odeljenje.

Znamo da je dvoje sudija iz sadašnjeg sastava Građanskog odeljenja bilo u radnoj grupi Ministarstva pravde za izradu nacrta Zakona o izmenama i dopunama Zakona o parničnom postupku.

Znamo, ako već ranije nismo znali ili smo sumnjali, koji je bio osnovni motiv za usvajanje rešenja koja su se mogla naći u tom nacrtu.

Za kraj jedno pitanje:

Ako znamo da sudije presude donose u ime naroda, možemo li pitati u čije li su ime sudije Građanskog odeljenja VKS usvojili ova pravna shvatanja?